IT řešení podle Vašich představ
Mojmírovců 800/43, 709 00 Ostrava,
Česká republika
596 612 682
Produkty / Pro zdravotní pojišťovny

Informační systém zdravotní pojišťovny (ISZP)

Informační systém zdravotní pojišťovny (ISZP) je ve své verzi 3.0 přepracován z prostředí C/S do tříúrovňové architektury založené na využití Oracle Weblogic Serveru. To umožňuje provozování aplikace v prostředí tzv. tenkého klienta, kdy k běhu aplikace stačí pouze instalace webového prohlížeče na koncovém zařízení.

 

ISZP je modulárně vystavěný systém, který ve svém komplexu plní všechny evidenční, informační a procesní požadavky zdravotní pojišťovny, přičemž zdravotní a ekonomická část systému jsou úzce svázány pomocí integračních vstupů a výstupů.

 

ISZP komunikuje s několika základními registry - registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN, s datovými schránkami, Portál ZP, insolvenční rejstřík, eRecept, registr Kanceláře ZP.

Přehled jednotlivých modulů

Systém využívá RBP, zdravotní pojišťovna.

Centrální registr

pořizování a evidence údajů o pojištěncích a zaměstnavatelích

Výběr a kontrola pojistného

slouží k evidenci a výpočtu příjmové stránky zdravotní pojišťovny

Úhrady a DRG

slouží k evidenci a výpočtu výdajové stránky zdravotní pojišťovny

Kapitace a P90

navádění registračních dat, výpočet kapitace, sledování pohybu pojištěnců v kapitaci a P90

Správní řízení

vyhledávání neplatičů, výpočty penále, vedení správních řízení s dlužníky

Expozitura

samostatný modul běžící na PC umožňující pořizovat nové pojištěnce, pořizovat příjmové a výdajové doklady apod.

Smluvní vztahy

evidence lékařů a zdravotnických zařízení

Revizní lékaři

revize přijatých lékařských výkonů

Nadstandardní péče a zvýšené úhrady

pořizování a evidence žádanek o zvýšené úhrady

Léčebné pobyty

pořizování a evidence návrhů na léčebné a ozdravné pobyty

Lázeňská péče

pořizování a evidence plně nebo částečně hrazené lázeňské péče

Úrazy

pořizování a evidence úrazů, vymáhání plateb za úrazy, aktualizace soudních řízení

Evidence pošty

evidenci došlé a odešlé pošty, rozdělování pošty dle jednotlivých útvarů

Sledování telefonních poplatků

evidenci telefonních poplatků nabíhajících na jednotlivá telefonní čísla

Spisová služba

plní základní zákonem stanovené funkce pro správu dokumentů v organizaci

Ekonomický ISZP

speciální vstupy pro pořizování zdravotních faktur a v oblasti integrací úhrad zdravotní péče.

EKONOMICKÝ ISZP

Fakturace

 • vedení číselníku dodavatelů/odběratelů,
 • evidence došlých/vydaných faktur včetně přiřazení pořadového čísla při navedení faktury,
 • možnost nastavení rozlišení různých typů faktur (provozní, investiční, služby...) včetně jejich vlastního číslování,
 • zaúčtování faktur,
 • možnost postupné kontroly a schvalování faktury, určení způsobu hrazení faktur,
 • vystavení převodních příkazů k fakturám,
 • storno faktur,
 • ruční navádění úhrad,
 • zápočty faktur,
 • přehled uhrazených/neuhrazených faktur za období,
 • tisky knih faktur, vydaných faktur, průvodek k fakturám.

Banka

 • pořízení výpisů z účtů (ruční i elektronické) a jejich zaúčtování,
 • kontroly bankovních výpisů,
 • automatické/ruční párování úhrad s předpisy pohledávek/závazků,
 • pořízení a kontrola převodních příkazů,
 • označení převodních příkazů k platbě,
 • blokace plateb jednotlivá nebo skupinová,
 • tvorba tištěných nebo elektronických převodních příkazů,
 • komunikace s bankami,
 • nastavení číselníku vlastních účtů dle účelu,
 • číselníky kódů bank,
 • číselníky povolených konstantních symbolů,
 • kursovní lístky,
 • pořízení a vydávání složenek (ručně i elektronicky),
 • předtisk složenek.

Pokladna

 • pořízení pokladních dokladů,
 • předkontace dokladů,
 • označení uhrazených dokladů a vytvoření účetního dokladu,
 • účtování pokladních dokladů,
 • tisky pokladních dokladů,
 • pokladní kniha,
 • mincovka,
 • inventury pokladny,
 • integrace pokladny do účetnictví.

Účetnictví

 • číselníky (účetní rozvrh, druhy dokladů, účetní případy, střediska, nastavení rozvahy a výkazu zisku a ztrát, převody na fondy) a tisky číselníků,
 • pořízení a aktualizace vnitropodnikových dokladů,
 • zpracování hlavní knihy, účetního deníku, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, střediskových výkazů, převodů na fondy,
 • zpracování předběžných a definitivních měsíčních a ročních závěrek.

Personalistika

 • evidence osobních a pracovních údajů o zaměstnancích dle současných požadavků zaměstnavatele,
 • přehled o kategoriích zaměstnanců, vzdělání, rodinných poměrech, branné povinnost, jazykových znalostech.

Mzdy

 • výpočet mzdy zaměstnance dle platných mzdových předpisů včetně odvodů dávek na sociální a zdravotní pojištění,
 • tabulky v tomto subsystému byly navrženy tak, že lze mluvit o parametrickém způsobu zadávání údajů pro výpočet mzdy. Uživatel si sám zadává výše % pro sociální a zdravotní pojištění, výši % pro vyplácení nemocenských dávek, výši nezdanitelných částek, atd.
 • v subsystému je řešeno zpracování a výpočet pevné měsíční mzdy, hodinové (časové) mzdy, záloh a doplatků mzdy, integrace do účetnictví, výpočet roční vrátky daně, vytvoření převodních příkazů, tisk mzdových sáčků.

Materiálová evidence

 • tvorba a aktualizace číselníků (sklad, položky zásob na skladě,druhy zásob),
 • příjem zásob na sklad,
 • kontrola a potvrzení příjemky,
 • příjem a výdej za průměrné nebo reálné ceny,
 • storno příjemky,
 • výdej zásob do spotřeby,
 • prodej ze skladu ve skladové ceně,
 • převodka mezi sklady,
 • výdejka na DHM nebo DNM s vazbou do evidence drobného majetku nebo operativní evidence,
 • storno výdeje,
 • zaúčtování obratů.