IT řešení podle Vašich představ
Mojmírovců 800/43, 709 00 Ostrava,
Česká republika
596 612 682
Řešení / Komunikace s registry

Komunikace s externími registry

Informační systémy naší produkce plně komunikují s celou řadou datových registrů v České republice.

Registr osob

Registr osob slouží k evidenci Právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu. 

Registr obyvatel

V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN

slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích.

IS datových schránek

Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Insolvenční rejstřík

Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňována rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, podání, která se vkládají do soudního spisu a další informace, pokud tak stanoví insolvenční zákon nebo o tom rozhodne insolvenční soud.

Portál zdravotních pojišťoven

je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy se zdravotními pojišťovnami. Uživateli jsou poskytovatelé zdravotní péče, plátci pojistného, pojištěnci a externí firmy.

eRecept

Přístup zdravotních pojišťoven k dokladům elektronických předpisů a výdejů na předpisy.

Kancelář zdravotního pojištění

instituce zajišťující společné, horizontální úkoly v rámci samosprávného systému veřejného zdravotního pojištění České republiky. Dříve Centrum mezistátních úhrad z.s.p.o (CMU).

B2B - komunikace

komunikační kanál umožňující přímou komunikaci mezi informačními systémy nebo programy klienta a informačním systémem VZP.